mkm makina hakkımızda

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

MKM firma çalışma bilinci ve kurum kültürünü korumak ve geliştirmek.

Firmamızda çalışmanın MKM’li olmanın bilinciyle amatör ruhla ancak profesyonel süreçte şirket vizyonu ile uyumlu, sağlam ve kalıcı temeller üzerine kurulmuş, uzun soluklu çalışma ortamı oluşturmak.

İnsan değerlerini ve çalışan kaynağın önceliğini kurum kültürü içinde yaygınlaşmasını sağlamak, insan kaynağını daha iyi tanımak, anlamak ve onun kişisel gelişimini sağlamak ve verimini artırmak.

MKM İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

“En Değerli Varlığımız, Çalışanlarımızdır.”

Terminolojide İnsan Kaynakları yerine “İnsan Değerleri” kavramını dile getirmeye çalışan firmamızın İnsan Kaynakları Stratejisi;

Şirket hedef ve büyüme stratejilerine odaklı, takım halinde çalışan, süreç yönetimlerine katılımcı, değişime ve dünyaya açık, sürekli gelişen, başarılara imza atan, mutlu motivasyonu yüksek ve eğitimli insan gücünü oluşturmaktır.

Bunun için,

  • Kadroların şirket büyümesi ve vizyonuna katma değer yaratacak şekilde oluşturulması,
  • Çalışanların yasalar ve uluslararası kabul görmüş etik ilkeler çerçevesinde kurum kültürüne bağlı bir şekilde çalışmasının sağlanması,
  • Şirket değer ve pozisyonların içerdiği görevler doğrultusunda çalışanların teknik bilgi ve becerilerini arttıracak yönetsel, kişisel ve mesleki gelişim planlarının oluşturularak gelişimin sağlanması,
  • Karşılıklı güvene dayalı, açık ve net iletişimin çalışma ortamına ve kurum kültürüne kazandırılması,
  • Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
  • Takım çalışmasının teşvik edilmesi, zamanı etkin kullanan yüksek konsantrasyonlu ekipler oluşturulması,
  • Çalışmanın her sürecinde kalite bilincinin tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesinin sağlanması

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Seçme ve Yerleştirme

Personel seçme ve yerleştirmede ana ilke ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit koşullarda ilerleme olanağı sağlamaktır.

MKM olarak organizasyona dahil edilecek insan kaynağının seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere sahip seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların gerekli yetkinliklere sahip olup olmadıkları, objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir.

Firmamız sınırlandırılmış bazı testler ile yetkinliği ölçmek yerine mülakat ve karşılıklı görüşmeler yoluyla hedef birliği yapacak insan değerini seçmeyi tercih eder. Yapılandırılmış görüşme metotları ile yetkinlik bazlı değerlendirme yapar ve süreçte yönetir.

İlanlar dışında genel başvuru yolu yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve açık pozisyon olması halinde adaylarla hemen iletişime geçilir. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusundaki yetkinlikler ve görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler adayın seçiminde önemli rol oynar.

Ücret Politikası

Firmamız rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, çalışanın performansını ve kalitesini eşit koşullarda yükseltmeyi amaçlar. Ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. Ücret zammı yılda bir kez, enflasyon ve performans sonuçları dikkate alınarak yapılır.

Çalışma Saatleri: hafta içi 08.00–18.00

Performans Sistemi

Performansı geliştirmek ve çalışanların gelişmeye ihtiyaç duydukları alanları ortaya çıkarmak temel hedefler arasında yer alır. Performans değerlendirme organizasyondaki eğitim ihtiyaçlarının tespitinde bir yol olarak kullanılmakta, eğitim ihtiyaçlarının önemli bir kısmı hakkında bizleri bilgi sahibi kılmaktadır.

Performans değerlendirme, ücret artışlarının belirlenmesinde de en önemli paya sahiptir.

Eğitim Olanakları

MKM Makina olarak İK yönetiminde kritik başarı faktörlerinin başında teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleki değişim ve gelişimi destekleyecek eğitim imkânları sağlayarak kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmaktır. Eğitimler yıllık olarak planlanmakta olup, yetkinlik bazlı performans değerlendirmeleri yapılarak kişi bazlı tespit edilmektedir.

Staj Olanakları

Firmamız, çıraklık eğitim, lise ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlar.

Çıraklık eğitim, Meslek Liseleri, Teknik Lise, Yüksekokul Üniversite gibi kurumlarda öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü olan öğrencilere bu olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performansını izlemek ve performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, MKM makina bünyesine katmak sistemin temel amacıdır.